صـــــــفرتاصــــــد

صـــــــفرتاصــــــد

صـــفرتاصـــــد ، تنها برنامه تلوزیونی تخصصی خودرو ، توسط شرکت "آرنا خودرو آزما" با همکاری خودرو سازان داخلی و خارجی برای پخش بر روی سینمای خانگی برای پارسی زبانان سراسر جهان در ایران .